Uniwersystet Jagielloński

Katedra Polityki Gospodarczej  UJ

Katedra Finansów Samorządowych UEK

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej UP JP II

 serdecznie zapraszają do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji

 

Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych

Kraków 24 – 26 stycznia 2018r.

 

Komitet Honorowy Konferencji

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

prof. dr hab. inż Andrzej Chochół Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Mariusz Jerzy Golecki prof. UŁ Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

Grażyna Wróblewska Przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Janusz Kot Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Marcin Sala-Szczypiński Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

 

Komitet Naukowy Konferencji:

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

prof. dr hab. Tadeusz Włudyka

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński

dr Marcin Smaga

Mateusz Winiarz

 

Komitet Organizacyjny:

Alicja Juszczyk

dr Marcin Smaga

Mateusz Winiarz

dr Paweł Cząstka

Prawidłowa gospodarka finansami publicznymi stanowi jeden z istotnych elementów funkcjonowania każdego państwa. Gospodarowanie środkami publicznymi wymaga zachowania szczególnych aktów staranności tak w administracji rządowej, jak i samorządzie terytorialnym.

Gospodarowanie obejmuje zarówno gromadzenie, jak i wydatkowanie środków publicznych. Wydaje się, że po cyklu trzech konferencji ukierunkowanych przede wszystkim na różne aspekty wydatkowania środków publicznych nadszedł czas na podjęcie naukowej refleksji również nad ich gromadzeniem w kontekście szeroko rozumianej odpowiedzialności oraz jej kryteriów a także charakteru naruszeń i granic wymaganej staranności. Pojawia się problem sposobu rozumienia i źródeł kryteriów legalności, celowości, gospodarności i oszczędności. A także relacji tych kryteriów do koncepcji dobra wspólnego, obecnej przede wszystkim w katolickiej nauce społecznej ale przecież również, nie tylko przez proste zapożyczenie, w poglądach przedstawicieli tzw. szkoły krakowskiej w ekonomii.

Staje się to szczególnie istotne w czasie ożywionej dyskusji nad modelem kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i szeroko rozumianych podmiotów państwowych.

w ramach czterech paneli plenarnych dyskutowane będą następujące grupy zagadnień:

 1. Etyczne aspekty działań i zaniechań w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków publicznych
 2. Kontrola i nadzór nad gospodarką finansową – organizacja, zadania i kompetencje organów, kryteria, władcze i niewładcze formy działania organów i ich efekt,
 3. Kwestie materialnoprawne odpowiedzialności za działania polegające na gromadzeniu i wydatkowaniu środków publicznych w kontekście stanu faktycznego, który jest rzeczywistością badaną przez naukę finansów
 4. System odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w aspekcie założeń ale również konkretnych instytucji prawnych, organów i ich czynności, poglądów wyrażanych w orzecznictwie i problemów w nim się pojawiających.

Do dyskusji zapraszamy zarówno przedstawicieli nauki, członków Regionalnych Izb Obrachunkowych, komisji orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przedstawicieli innych organów kontroli, wymiaru sprawiedliwości, administracji rządowej i samorządów. Dyskusja zostanie połączona z obligatoryjnym szkoleniem dla członków komisji orzekających, a uczestniczącym w niej radcom prawnym umożliwi realizację obowiązków z zakresu doskonalenia zawodowego.

Program konferencji

Środa 24 stycznia 2018 r.

12.30 – 14.00         Obiad

12.00 – 14.30         Rejestracja uczestników

14.30 – 15.15        Otwarcie Konferencji

                                 Wystąpienia gości

15.15 – 15.45         prof. dr hab. Leszek Patrzałek O potrzebie wielowymiarowej analizy  i oceny odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych

15.45 – 16.15         Przerwa

16.15 – 18.15       

Sesja I.

 1. ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński Stosunek człowieka do środków pieniężnych. Chciwość i skąpstwo
 2. o. prof. dr hab. Jan Mazur Sprawiedliwość rozdzielcza w nauce św. Tomasza z Akwinu i Jana Pawła II
 3. ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek Instytucje kościelne: odpowiedzialność za gromadzenie i wydawanie środków pieniężnych
 4. ks Przemysław Król Aspekty etyczne załatwiania spraw w porozumieniu z zobowiązanym w odniesieniu do projektu nowej ordynacji podatkowej

Dyskusja

 19.30                       Uroczysta kolacja

 

Czwartek 25 stycznia 2018 r.

9.00 – 10.45

Sesja II

 1. dr hab. Jarosław Dobkowski prof. UWM, Kryteria kontroli i nadzoru nad administracją samorządową w świetle zasad konstytucyjnych
 2. dr hab. Jolanta Szołno-Koguc prof. UMCS Aktualne problemy racjonalizacji wydatkowania środków publicznych
 3. dr Marzena Piszczek Racjonalność wydatkowania środków publicznych a konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 4. Prof. Dr. rer. pol. Karl-Heinz Binus Rola kontroli finansowej w utrzymaniu dyscypliny finansów publicznych
 5. Prof. dr hab. Anatolij Berlacz Odpowiedzialność podmiotów administracji publicznej za naruszenie praw i interesów osób prywatnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków publicznych

Dyskusja

 10.45 – 11.15         Przerwa

11.15 – 13.00

Sesja III

 1. Prof. dr hab. Oksana Muzyka-Stefanczuk Urząd podmiotów publicznej kontroli finansowej i zarządzania finansami publicznymi na Ukrainie
 2. Prof. dr hab. Taras Gurżyi, Ukraina na drodze do modernizacji państwowej kontroli finansowej
 3. dr hab. Wojciech Gonet prof. PW Wpływ przekroczenia planu finansowego w zakresie kosztów w zakładach budżetowych, agencjach wykonawczych, instytucjach gospodarki budżetowej na naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 4. dr Anna Ostrowska Wielowymiarowa odpowiedzialność prawnodotacyjna kierownika jednostki sektora finansów publicznych jako organu dotującego
 5. dr hab. Marek Zdebel Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób, którym powierzono wykonanie zadań finansowanych ze środków publicznych.

13.00 – 14.30         Obiad

 15.00 – 16.45

Sesja IV

 1. dr hab. Ryszard Szostak prof. UEK Funkcjonowanie nadzoru nad udzielaniem i wykonywaniem zamówień publicznych
 2. dr Wojciech Robaczyński Problematyka kary umownej w kontekście dyscypliny finansów publicznych
 3. dr Tomasz Bojkowski Przesłanki zawarcia ugody w świetle art. 54a ustawy o finansach publicznych
 4. dr Rafał Cieślak Partnerstwo publiczno-prywatne w trybie zamówienia z wolnej ręki – przesłanki i procedura
 5. dr Wojciech Bożek Wykorzystanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 6. Bogdan Artymowicz Zaniechanie określenia pozacenowych kryteriów oceny ofert jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dyskusja

 17.00 – 19.00

Spotkanie członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji

 20.00                       Kolacja

 

Piątek 26 stycznia 2018 r.

9.00 – 10.30

Sesja V

 1. Grzegorz Czarnocki Zobowiązania w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Magdalena Grabarczyk Wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy jako przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Dagmara Gałczewska-Romek Zaniechanie odrzucenia oferty lub wykluczenia wykonawcy jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 Dyskusja

 10.30 – 11.00         Przerwa

11.00 – 12.45

Sesja VI

 1. Arkadiusz Talik Kategoryzacja obszarów naruszenia prawa na tle przesłanek wszczęcia postępowania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 2. Kamil Krauschar Problematyka udzielania pomocy organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez instytucje samorządowe. Aspekt dowodu krzyżowego przy udziale podmiotu prywatnego (wykonawcy), któremu zostało udzielone zamówienie publiczne.
 3. Janusz Facon Instancyjność postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych a prawa obwinionego w postępowaniu
 4. dr Marcin Smaga Zmiana normatywna a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 5. Mateusz Winiarz Funkcje systemu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych a formułowanie rozstrzygnięć w sprawach prowadzonych przez komisje orzekające.

 Dyskusja

 12.45 – 13.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

 13.00 – 14.00         Obiad

Informacje ogólne

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 680 zł – płatność do 15 stycznia 2018 r.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto wskazane w fakturze  wystawionej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Opłata obejmuje:

 • pełne uczestnictwo w obradach,
 • przerwy kawowe, obiady, kolacje,
 • wydanie książki

Opłata nie obejmuje: kosztów dojazdu i noclegów

Miejsce obrad:

Obrady odbywają się w sali Audytoryjnej Pałacu Larischa, Kraków ul. Bracka 12.

Kontakt:

mail: konferencja.krakow.2018(at)gmail.com      tel: 532 883 629